Användarvillkor

Användarvillkor

1.Inledning: Freemeteo är en webbplats för väderprognoser. Den ombesörjer väderprognoser och relaterade tjänster, till exempel personliga prognoser och e-postnotiser, till sina användare. Tillgången till Freemeteo är för närvarande gratis för alla användare. Dock förbehåller sig Freemeteo rätten att ta betalt för åtkomst till webbplatsen och de tjänster som finns där i framtiden. När så kommer att ske kommer Freemeteo att meddela alla registrerade användare i förväg, vilket kommerge dem möjligheten att abonnera på Freemeteo. Härmed förbehåller sig uttryckligen Freemeteo att när som helst ändra, korrigera eller avbryta vilka som helst aspekter eller inslag i webbplatsen, inkluderande, men inte begränsat till dess innehåll, tillgänglighet och utrustning som behövs för åtkomst eller användning av webbplatsen.

2.Copyright: Webbplatsen innehåller copyrightskyddat material, varumärken och annan upphovsrättsskyddad information, inkluderat, men inte begränsat till, text, programvara, bilder och grafik. Freemeteo är ensam ägare till materialet som finns på webbplatsen, och till all immateriellrätt därom. Alla rättigheter är härmed uttryckligen förbehållna. Därför, förutom i fall då man vill skapa en backupkopia av en del av webbplatsens innehåll för personligt bruk, och utan att ta bort dess kännetecknande ursprung, är det förbjudet för användare att sälja, kopiera, ändra, reproducera, återutge, ladda ned, överföra eller distribuera, i någon form över huvud taget, material från Freemeteos webbplats, gällande hela innehållet eller delar därutav, utan tidigare uttryckt tillåtelse från Freemeteo.

3.Friskrivning från ansvar:

A. Användare skall uttryckligen samtycka till att användningen av Freemeteo sker på deras eget initiativ och därför sker användandet av webbplatsen på egen risk. Freemeteo, dess dotterbolag och tjänsteleverantörer, garanterar inte att webbplatsen kommer att vara störningsfri, felfri eller att fel kommer att åtgärdas. Dessutom utfärdar inte Freemeteo någon garanti vad gäller de resultat som erhålls från användandet av webbplatsen, den information som ges här nedan, särskilt vad gäller dess exakthet eller tillförlitlighet så väl som till någon tjänst tillhandahållen däri.

B. Information och tjänster från Freemeteo tillhandahålls på en “i befintligt skick” basis, utan garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda, inkluderat utan begränsning, garantier för titel, information, tjänster eller produkter tillhandahållna genom Freemeteo och vilka som helst underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, eller icke-överträdelse.

C. Den information som ges inom Freemeteo skall inte tolkas av dess användare som råd eller incitament till att utföra eller inte utföre en viss handling. Freemeteo skall inte hållas ansvarigt för den tolkning som användaren ger informationen som ryms inom webbplatsen, inte heller för de handlingar som de beslutar sig för på grund av den information man erhållit genom den här webbplatsen.

D. Freemeteo skall inte hållas ansvarigt för eventuella skador som orsakats genom störningar, fel, felaktiga uppgifter, ändringar eller strykningar från tjänsten. Dessutom kan inte Freemeteo hållas ansvarigt för eventuella störningar, fördröjningar hos funktioner eller i överföring, strömavbrott eller datorvirus som överförts till tjänsten till följd av användarens åtkomst till Freemeteo eller till annan webbplats länkad till dess sidor, stöld eller förstörelse eller otillåten åtkomst till, ändring av, eller urkund endera baserad på kontraktsbrott, förseelse, försumlighet eller varje annan orsak till detta. Denna ansvarsfrihet gäller även eventuella skador som uppkommit till följd av nedladdning av material upplagt på Freemeteo eller någon annan webbplats som är länkad till dess sidor.

E. Ansvarsfriskrivningen kan appliceras på all information och alla tjänster tillhandahållna användaren av den här webbplatsen, endera genom enkel åtkomst till någon av Freemeteos sidor eller till följd av individuell begäran (inkluderande, men inte begränsat till personliga prognoser och e-postnotiser).

4.F. E-postnotiser: Genom att abonnera på Freemeteos e-postnotistjänst, har användaren accepterat att de önskar påbörja notis-tjänsten inom sju (7) dagar. Information, produkter och tjänster tillhandahålls på en “i befintligt skick” basis, och på en “finns tillgänglig” basis och kan komma att tillhandahållas med reducerad frekvens eller att periodiskt vara avstängda. Freemeteo äger uttryckligen rätten till att stänga av eller avsluta användares abonnemang för e-postnotiser när som helst utan förvarning eller förklaring. All immateriellrätt, copyright inräknad, i e-postnotisernas innehåll tillhör Freemeteo. Alla rättigheter är härmed förbehållna.

5.Utrustning: Det är på användarens eget ansvar att skaffa och underhålla all utrustning som behövs för åtkomst till och användning av, den här webbplatsen (t.ex. telefonlinje, hårdvara etc.). Dock förbehåller sig Freemeteo rätten att ändra vilken utrustning som krävs för åtkomst till och användning av den här webbplatsen, när som helst och utan förvarning. Alla tredjepart-avgifter (t.ex. avgifter för tillhandahållande av uppkoppling till Internet etc.) för åtkomst till och användning av den här webbplatsen, skall betalas av användaren.

6.Länkar till andra webbplatser: Freemeteo införlivar länkar till andra webbplatser. Freemeteo äger inte, och har inte möjlighet till att äga kontroll över tillgänglighet, innehåll, personliga riktlinjer för dataskydd, eventuella rättsliga copyrightöverträdelser, eller kvalitet eller kvantitet på den information och de tjänster som är tillhandahållna av de här webbplatserna. Användare måste vända sig till respektive andra webbplatser för eventuella problem som kan uppkomma under deras besök eller användning av dessa webbplatser. Freemeteo stödjer inte på något sätt, eller är ansvarigt för, innehållet på dessa webbplatser.

7.Annonser: Freemeteo placerar ut annonsmaterial och innehåller ofta länkar till annonsörens hemsida. Freemeteo äger inte, och har inte möjlighet till att äga kontroll över innehållet i annonserna, bannerannonserna eller pop-up annonserna, personligt dataskydd eller eventuella copyrightöverträdelser. Användare måste vända sig direkt till annonsörerna för eventuella problem som kan dyka upp under deras besök eller användning av deras webbplats. Freemeteo stödjer inte på något sätt, eller är ansvarigt för något av innehållet i annonserna som på finns på webbplatsen, eller för innehållet på annonsörens webbplats. Dessutom kan inte Freemeteo hållas ansvarigt för kommunikation mellan användare och tredjeparts tillhandahållande av tjänster som annonserats ut genom, eller länkats till, Freemeteo, och inte heller för eventuella affärsavtal som kan ha gjorts genom denna kommunikation.

8.Innehåll från tredje part: Freemeteo kan komma att lägga upp information, data, texter, grafik skickat av användare. Det här materialet, vare sig publicerat för allmänheten eller skickat privat, förblir ägarens hela ansvar. Freemeteo kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel och/eller underlåtenheter som det här materialet kan innehålla, eller för eventuella skador som åsamkats användaren från användning av det här materialet. Freemeteo kan inte hållas ansvarigt för, och användare accepterar att inte lägga upp obscent, vulgärt, oanständighet eller stötande material, inte heller material som är ärekränkande, skymfande, utgör intrång på privatliv eller publiceringsrätt, copyrightöverträdelser, eller är olagligt på annat sätt. Vidare kan inte Freemeteo hållas ansvarigt för material som uppmuntrar till uppförande som utgör lagbrott, utgör upprinnelse till civilrättsbrott, eller som på annat sätt strider mot lagen, och som lagts up eller överförts av dess användare. Användare av webbplatsen förstår och tillstår den internationella natur Internet äger, och går därför med på att respektera och iaktta varje lands lokala deontlogiska och etiska regler.

9.Övervakning: Freemeteo äger rätten att efter eget behag vägra att lägga upp eller ta bort material som skickats eller lagts upp på webbplatsen. Freemeteo har rätt att ta bort material som Freemeteo, efter eget behag anser strida mot villkoren härav, eller som på annat sätt befinns vara stötande.

10.Skadeersättning: Användare accepterar att värna om, ersätta och att inte hålla skyldig Freemeteo eller dess ägare, anställda, dotterbolag eller ombud vad gäller enstaka eller alla sorters anspråk, handlingar, fordringar, skador, kostnader, skyldigheter, förluster eller utgifter (advokathjälp inkluderat) som härrör från användning av webbplatsen.

11.Dataskydd: Det finns fall då användaren, för hans eget underlättande kan komma att kan behöva lämna personlig information. Informationen används av Freemeteo, och Freemeteokommer inte att vidarebefordra den här informationen till tredje part. För vidare detaljer angående användningen och hanteringen av den här informationen, var god läs under Integritetsförklaring.

12.Ändrade villkor: Freemeteo har rätten att när som helst ändra eller modifiera de villkor och omständigheter som är tillämpliga för användandet av webbplatsen, delvis eller i sin helhet, med eller utan förvarning. Nyttjande av webbplatsen som följer den här ändringen eller modifikationen vad gäller användandet skall för användarens del anses utgöra ett accepterande av sådana ändringar.

13.Övrigt: Användarvillkoren utgör hela överenskommelsen mellan parterna med respekt för användningen av Freemeteo och ersätter all tidigare skriven eller muntlig överenskommelse med hänsyn till sådant innehåll. Ingen waiver från endera parten gällande något löftesbrott eller uteblivande här nedan skall anses utgöra en waiver till något föregående eller efterföljande löftesbrott eller uteblivande. Styckerubrikerna finns endast för att underlätta och påverkar inte tolkningen av de här användarvillkoren.

14.Severability:Om en paragraf i de här användarvillkoren skulle bli olaglig, ogiltig eller ej genomdrivbar vid en jurisdiktion, så ska det inte påverka legalitet, giltighet eller genomdrivande av den jurisdiktionen av någon eller alla andra paragrafer i de här villkoren.

15.Språk: De här användarvillkoren är skrivna på engelska. Skulle konflikt uppstå mellan den engelska texten och en översättning därom, skall den engelska versionen gälla.

Tillämplig lag – Jurisdiktion: Användarvillkoren skall regleras av, och konstrueras i enlighet med både grekisk och europeisk lag och underkastas den exklusiva jurisdiktionen av domstolen i Aten, Grekland.